tekoäly osaamiskartoituksen apuna

Tekoäly osaamiskartoitusten apuna

Osaamiskartoitus on olennainen osa osaamisen johtamista organisaatioissa. Tekoälyn hyödyntäminen osaamiskartoituksen apuna tuo tähän aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja tehokkuutta. Tekoäly voi tehdä osan osaamiskartoitukseen liittyvästä työstä minuuteissa, joka perinteisesti on voinut viedä viikkoja kiireisten asiantuntioiden työaikaa.

Osaamiskartoitusten mahdollisuudet

Hyvin toteutettu osaamiskartoitus auttaa organisaatiota tunnistamaan paitsi nykyisen osaamisen, myös piilevän potentiaalin, jonka hyödyntäminen ja edelleen kehittäminen on ratkaisevaa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Tunnistamalla henkilöstön olemassa olevan osaamisen ja kehittymispotentiaalin, organisaatiot voivat varmistaa, että niillä on:

  1. tarvittava osaaminen tavoitteidensa saavuttamiseksi
  2. selkeä suunnitelma osaamisen tavoitteelliseksi kehittämiseksi sekä
  3. kyky reagoida nopeasti toimintaympäristön yllättäviinkin muutoksiin​.

Osaamiskartoitusten haasteet

Perinteisesti osaamiskartoitukset ovat työläitä ja aikaa vieviä prosesseja. Niiden toteutus vaatii tyypillisesti useita työpajoja, joissa liiketoimintayksikön johto, asiantuntijat ja HR yhdessä pyrkivät määrittelemään yrityksen tarpeista ja tavoitteista lähtevät osaamistarpeet, joihin kartoitus halutaan kohdistaa. Tämä kuluttaa huomattavan määrän jo valmiiksi kiireisten asiantuntijoiden arvokasta aikaa ja resursseja. Lisäksi eri yksiköiden ja tiimien synnyttämät tulokset eivät useinkaan ole yhtenäisiä, jolloin lopputulos voi olla sekava kaikkien osapuolien näkökulmasta. Tällöin tulosten hyödyntäminen muun johtamisen tukena jää puutteelliseksi.

Miten tekoäly voi olla avuksi osaamisen kartoittamisessa?

Tekoäly tuo osaamiskartoituksiin aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja ennen näkemätöntä tehokkuutta. Koska tekoäly kykenee käsittelemään suuria datamääriä, sen avulla voidaan nopeuttaa merkittävästi osaamiskartoituksen kaikkein työläimpiä vaiheita, kuten osaamistarpeen määrittelyä. Samalla voidaan varmistaa, että osaamiskartoitus lähtee liikkeelle yrityksen strategiasta, eikä jää irralliseksi muusta johtamisesta.

Yksilöllisyys ja strateginen näkökulma

Skillhiven tekoälyavusteinen osaamiskartoitus tarjoaa tehokkaamman ja nopeamman ratkaisun, jossa osaamisen tunnistaminen kytkeytyy suoraan liiketoiminnan tarpeisiin​.

Skillhiven osaamiskartoitus ei nojaudu pelkästään valmiisiin osaamislistauksiin, vaan se mahdollistaa yrityksen strategiasta ja tarpeista lähtevän osaamisen kartoittamisen. Tämä lähestymistapa varmistaa, että osaaminen ja kehittäminen eivät jää irrallisiksi liiketoiminnan tavoitteista​​.

Skillhive ei kartoita ainoastaan nykyistä osaamista, vaan myös henkilöstön osaamispotentiaalia, eli kiinnostusta tai halua kehittyä ja oppia uuttaa. Tämä auttaa tunnistamaan, missä taidoissa on suurin kehittymispotentiaali, johon osaamisen kehittämisen investoinnit kannattaa kohdistaa.

Kartoitus tuottaa henkilökohtaiset osaamis- tai vahvuusprofiit, visuaalisen kokonaiskuvan ja analyysin yrityksen osaamisesta sekä dataan perustuvat ehdotukset osaamisen hyödyntämiseksi ja kehittämiseksi​​​​.

Tietoturvan ja tietosuojan huomioiminen osaamiskartoituksissa

Henkilöstön osaamistiedot ovat tietoja, joiden suojaaminen väärinkäytöltä on keskeistä. Tämä tarkoittaa, että osaamiskartoituksissa käytettävän järjestelmän tulee olla suojattu asianmukaisin menetelmin, niin että pääsy tietoihin on rajoitettu vain siihen valtuutetuille henkilöille.

Kun uusia teknologioita, kuten tekoälyä, hyödynnetään osaamiskartoituksen apuna, on välttämätöntä tehdä huolellinen arvio käytettävästä datasta ja sen mahdollisista vaikutuksista tietosuojaan. Tekoälyn käyttö yrityksen osaamistarpeiden määrittelyyn julkisesti saatavilla olevien, henkilötietoja sisältämättömien aineistojen perusteella ei tyypillisesti kohdista riskejä yksilön tietosuojaan. Kuitenkin, kun tekoälyä sovelletaan osaamisarviointien syvällisempään analyysiin, tietosuojanäkökulmat muuttuvat merkittävämmiksi. Tällöin on kriittistä varmistaa, että henkilötiedot käsitellään asianmukaisesti.

Anonymisointi – prosessi, jossa henkilötunnistetiedot poistetaan tai muutetaan tunnistamattomiksi – on yksi tehokas keino hallita tietosuojariskejä. Tämä ei ainoastaan suojaa yksilöiden yksityisyyttä, vaan myös tukee eettistä ja vastuullista datan käsittelyä osaamiskartoituksissa.

Lopputulema

Tekoälyavusteinen osaamiskartoitus edustaa modernia lähestymistapaa osaamisen johtamisessa. Parhaimmillaan se mahdollistaa organisaatioiden strategisen kehittymisen ja varmistaa, että ne pysyvät kilpailukykyisinä muuttuvassa toimintaympäristössä. Tekoälyn hyödyntäminen osaamiskartoituksen apuna edellyttää kuitenkin suunnitelmallisuutta ja huolellisuutta, jotta varmistetaan, että esimerkiksi tietosuojaperiaatteita noudatetaan johdonmukaisesti, ja että niihin liittyvät käytännöt pysyvät ajan tasalla teknologian kehittyessä.